Bilkent Holding

Kurumsal Yönetim Yaklaşımı

Bilkent Holding’e Özgü Etkin Yönetim Yapısı

Bilkent Holding, profesyonel yönetim yaklaşımı ışığında etki alanındaki paydaşları için referans uygulamalara imza atmaktadır.

Bilkent Holding, kurumsal yönetimi “karşılıklı etkileşim yoluyla yönetim” olarak tanımlanabilecek, belirli aşamaları geçmeyi gerektiren uzun soluklu bir süreç olarak belirtmektedir. Profesyonel bir kurumsal yönetim yaklaşımı benimseyen Bilkent Holding, paydaşlarının öneri ve beklentilerini dikkate alarak kurumsal yönetim alanındaki yasal mevzuat ışığında sürekli gelişimi hedeflemektedir.

Bu çerçevede Bilkent Holding, kurumsal yönetim ilkelerinin dört temel unsuru olan “şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirlik” ilkelerini stratejik vizyonuyla birlikte ele almaktadır.

Liyakat Odaklı Organizasyon Yapısı

Kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum hedefi doğrultusunda 2005 yılından itibaren organizasyon yapısını daha dinamik ve liyakat odaklı bir yapıya dönüştüren Bilkent Holding, Bilkent Holding Yönetim Kurulu Üyeleri’ni kendilerine bağlı şirketlerin Yönetim Kurulları’ndan çekmiştir. Bunun yanı sıra, Holding’in, şirketlerini denetleyen, izleyen, yol gösteren, temel ilkeleri belirleyen ancak bunları icraya karıştırmayan yönetim politikası çerçevesinde dinamik ve şeffaf bir denetim ve raporlama sistemi oluşturulmuştur.

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Işığında İş Süreçleri Yönetimi…

Bilkent Holding, kurumsal yönetim ilkeleri ışığında, temel fonksiyonlara destek verecek komitelerin oluşturulmasına yönelik çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Bu komitelerin kuruluş amacı, Holding içi denetim ve kontrol mekanizmalarının sağlıklı çalışmasını ve kurumsal gelişimde sürekliliği sağlamak, Holding değerini etkileyecek gelişmeleri zamanında değerlendirmek ve tüm mevcut ve potansiyel yatırımcılarla eş zamanlı olarak paylaşmak ve Holding’in geleceğine ilişkin risk ve fırsatları düzenli olarak değerlendirmektir.

Bilkent Holding ve bağlı şirketlerinin ilişki ve iş birliği içinde olduğu tüm paydaşlarla (müşteriler, tedarikçiler, yükleniciler, aracı kurumlar, bayiler vb.) ilgili iş süreçleri anlık istatistiksel veriler doğrultusunda izlenebilmektedir. Ayrıca, çağdaş ve profesyonel izleme ve takip sistemlerinin yer aldığı bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemi kullanılmaktadır. Holding şirketleriyle ortak olarak belirlenen Kilit Performans Göstergeleri (KPI) sayesinde müşteri memnuniyeti ve şikayetleri düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Şirket içi raporlama süreçleri ve söz konusu süreçlerin maliyetlere yansımasını izlemek amacıyla da Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımları etkin bir biçimde kullanılmaktadır.

Bilkent Holding çatısı altında başlatılan kurumsal yönetim sürecinin tüm Holding şirketleri tarafından özümsenmesi ve iç denetim metodolojisi ve kapsamındaki yöntemlerin aktarılması amacıyla periyodik eğitimler düzenlenmektedir. 

Paydaşlarla Karşılıklı Saygıya Dayalı İletişim

Bilkent Holding, ilişki ve iş birliği içinde olduğu tüm paydaşlarla dışa açık ve şeffaf bir iletişim politikası benimsemektedir. Kurumsal yönetim ilkelerinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan şeffaflık ilkesine sıkı sıkıya bağlı olan Bilkent Holding ile ilişki içinde bulunulan bankalar ve diğer kreditörler mali analizlerinde kullanmak üzere ihtiyaç duydukları tüm verileri paylaşmaktadır.

Holding ve bağlı şirketlerinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler ayrıntılı ve açık bir biçimde şirket faaliyet raporlarına işlenmektedir. Bunun yanı sıra Holding’in yürütmekte olduğu faaliyetler ve içinde bulunduğu projeler hakkında gerekli görüldüğünde yazılı ve görsel medya kanalıyla kamuoyuna bilgi verilmektedir.