Bilkent Holding

İnsan Kaynakları Politikamız

Bilkent Holding, sürdürülebilir büyüme için alanında katma değer yaratan tüm çalışanlarına, ortak değerlerini temel alan İnsan

Kaynakları Politikası ve Sistemleri ile sürekli gelişim ve geri bildirim fırsatları sunmaktadır. Bilkent Holding ortak değerleri ışığında İnsan

Kaynakları politikasını şekillendiren Bilkent Holding, tüm çalışanlarının kurumsal değerlerini benimseyip bu değerlerin temsilcisi haline

gelmesini temel öncelikleri arasında görmektedir. Bilkent Holding, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesini geleceğe taşıyabilecek kişileri

seçmeyi ve bu kişilerin iş dünyasının değişen koşullarına uyum sağlayabilmeleri için kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi

amaçlamaktadır.

Nitelikli ve deneyimli insan kaynağını sürdürülebilir başarının en önemli bileşenleri arasında gören Bilkent Holding, çalışanlarına yönelik

yatırımlarını kurumsal hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak düşünmektedir. Bilkent Holding, kuruluş amacı “eğitim düzeyi, bilimsel

araştırma ve yayınları, kültür ve sanat faaliyetleriyle dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almak” olan İhsan Doğramacı Bilkent

Üniversitesine destek sağlamak amacıyla Bilkent Holding ortak değerlerini benimsemiş, aidiyet duygusu gelişmiş, eğitim ve yaşam

standardının kalitesini geliştiren, katma değer yaratan, çağdaş bir insan kaynağı oluşturmak için faaliyetlerini kesintisiz bir biçimde

sürdürmektedir.

Bilkent Holding Ortak Değerleri Işığında Şekillenen İnsan Kaynakları Politikası

Bilkent Holding ortak değerleri ışığında İnsan Kaynakları politikasını şekillendiren Bilkent Holding, tüm çalışanlarının kurumsal değerlerini

benimseyip bu değerlerin temsilcisi haline gelmesini temel öncelikleri arasında görmektedir. Bu doğrultuda, holding ve şirketlerini ve

dolayısıyla da İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesini geleceğe taşıyabilecek kişileri seçmeyi ve bu kişilerin iş dünyasının değişen koşullarına

uyum sağlayabilmeleri için kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Nitelikli İnsan Kaynakları Profili

Aralık 2020 tarihi itibarıyla Bilkent Holding’in bağlı şirketleriyle birlikte 26.379 çalışanı bulunmaktadır.

Şeffaf ve Liyakat Odaklı İşe Alım Süreci

Bilkent Holding’in işe alım sürecindeki ana felsefesi, açık pozisyonlar için en uygun ve yetenekli adayları istihdam etmek üzerine kuruludur.

İşe alım sürecinde, iç adaylar ile şirket veya holding veri tabanında daha önce başvurusu bulunan adaylar öncelikli konumdadır. Bu iki grup

içerisinde pozisyonun görev tanımında belirtilen gereksinimlere uygun aday bulunmaması durumunda iş arama sitelerinde ve Bilkent

Holding web sayfasında yayınlanan ilanlar ile yeni adaylara ulaşılmaktadır.

Tüm başvurular, pozisyona ilişkin belirlenmiş kriterler çerçevesinde bir veya birkaç uygulama aracılığıyla değerlendirilmektedir.

• Birebir veya Panel Mülakat

• Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (Kişilik Envanteri, Genel Yetenek Testi, Yabancı Dil Sınavı, Sunum, Dış Değerlendirme Merkezi vb. birden çok uygulamayı kapsar.)

• Referans Araştırması

İşe alım süreci olumlu veya olumsuz sonuçlanmış olması fark etmeksizin tüm adaylardan yaşadıkları deneyime ilişkin geri bildirim

alınmakta ve her yıl iyileştirmeler yapılmaktadır. Süreci olumlu sonuçlanan aday İşe Uyum Süreci’ne dahil edilmekte ve Hoş Geldin

Elçisi tarafından 1 yıl boyunca desteklenmektedir.

Çalışanlarına kesintisiz olarak sunduğu eğitim ve gelişim faaliyetlerini Türkiye’ye yatırım olarak gören Bilkent Holding, kurum stratejileri ve

yetenek yönetim süreci çıktıları kapsamında her yıl kişiye ve gruba özel gelişim planları hazırlamaktadır.

Başarı Odaklı Performans Değerlendirmesi

Bilkent Holding Performans Değerlendirme Sistemi çerçevesinde çalışanların bireysel iş performanslarıyla birlikte kurum performansına

yaptıkları katkı da ölçülmektedir. Sistemin temel amacı holding ve şirketlerinin vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda, kurum

genelinde performans kültürü yaratacak ve üstün performansı destekleyerek kurumsal vizyonunun gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak

modellerin oluşturulması olarak belirlenmiştir. Performans değerlendirmesinin çıktıları çalışanların ödüllendirilmesine de imkân

tanımaktadır.

Kurumsal Hedefler Doğrultusunda Yetenek ve Kariyer Yönetimi

Kurum stratejileri doğrultusunda; doğru zamanda, doğru rollerde, kurum değerleri ile uyumlu kişilerle çalışılması ve liderlik hattının

sürekliliğinin sağlanması Bilkent Holding Yetenek Yönetimi’nin temel amacıdır. Bilkent Holding Yetenek Yönetimi felsefesi potansiyel ve

performansın farklı olduğu kabulü üzerine kuruludur. Bu kapsamda, yöneticilerinin iş performansındaki başarısı kadar kurum değerlerine

uyum göstermesine, duygusal kabiliyet faktörleri ile rolü için belirlenmiş yönetsel ve fonksiyonel yetkinlerinde de başarılı olmasına önem

vermektedir. Bu doğrultuda Bilkent Holding yöneticileri, gelişim ihtiyaçlarını belirlemek için 360 derece değerlendirme sistemi ile düzenli

olarak ortak değerler, duygusal kabiliyet faktörleri, yönetsel ve fonksiyonel yetkinlikler üzerinden değerlendirilmektedir. Geri bildirim,

sürecin en önemli aşaması konumundadır. Değerlendirme sonuçları üzerinden yöneticilere Yetenek ve Kariyer Yönetimi ekibi ile bir üst

yöneticisi tarafından geri bildirim verilmekte, gelişim alanları üzerinden mutabakat sağlanmaktadır.

Bilkent Holding ve bağlı şirketlerinde etik değerler çerçevesinde ayrım gözetilmeksizin tüm çalışanlara belirlenmiş kriterler doğrultusunda

kariyer fırsatı sunmak Kariyer Yönetimi’nin temel amacıdır. Büyük bir grup olmayı çalışanları için kariyer fırsatına çeviren Bilkent Holding,

çalışanlarının yatay veya dikey pozisyonlarda kendi kariyerlerini belirleyebilmesini sağlamakta ve üst ve orta düzey yöneticilere mentorluk

hizmeti gibi kariyer hedeflerini destekleyici sistemler sunmaktadır.

Sürekli Gelişim Odaklı Eğitim Yönetimi

Çalışanlarına kesintisiz olarak sunduğu eğitim ve gelişim faaliyetlerini Türkiye’ye yatırım olarak gören Bilkent Holding, kurum stratejileri ve

yetenek yönetim süreci çıktıları kapsamında her yıl kişiye ve gruba özel gelişim planları hazırlamaktadır. Bu gelişim planları Bilkent

Öğrenme ve Geliştirme Merkezi tarafından hayata geçirilmektedir. Bilkent Öğrenme ve Geliştirme Merkezi; Bilkent Holding ortak değerleri,

iş gereksinimleri ve stratejileriyle uyumlu bir şekilde çalışanların bütüncül olarak gelişimine odaklanmakta, kurumun vizyon ve misyonuna

ulaşılması ve Bilkent’e özgü değerlerin yaşatılmasına destek olmak için tasarlanmış merkezi bir eğitim/öğretim fonksiyonudur. Eğitimler iç

eğitmenler veya alanında uzman eğitmen ve eğitim firmaları ile gerçekleştirilmektedir. Tüm eğitim tedarikçileri eğitim sonrasında

değerlendirilip başarıları sonraki tedarik süreçleri için kayıt altına alınmaktadır.

Kurumsal Bilinci Güçlendiren Etkin İletişim Kanalları

Bilkent Holding çalışanları yaptıkları işlerden elde edilen katma değerin bağlı oldukları İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesine doğrudan

kaynak yarattığı bilinciyle hareket etmektedir. Bu sayede İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğrencilerine öğrenim hayatları boyunca

destek olmanın mutluluğunu ve gönül huzurunu taşımaktadırlar. Bu duygu, çalıştıkları kuruma olan aidiyet duygularını perçinlemekte ve

uzun yıllar görev yapmaları için onlara motivasyon kaynağı olmaktadır. Kurum bilinci ve aidiyet duygusunun önemli bir insan kaynakları

unsuru olduğu Bilkent Holding’te, katılımcı ve paylaşımcı bir yöntemle çalışanların şirket iş süreçleri hakkındaki fikir ve önerileri

alınmaktadır. Dönemsel olarak gerçekleştirilen çalışan memnuniyeti anketleri sayesinde çalışanlardan alınan geri bildirim sonucunda çeşitli

iş süreçlerinde verimliliği artırmaya yönelik düzeltici ve iyileştirici çalışmaların planlanması ve hayata geçirilmesine imkân tanınmaktadır.

Bilkent Holding çalışanlarına daha etkin bir iletişim ortamı sunmak ve ihtiyaç duyulan tüm kurumsal bilgilerin toplanarak her an erişime

açık olmasını sağlamak amacıyla Bilkent Holding iç iletişim portalı oluşturulmuştur. Portal sayesinde tüm Bilkent Holding ve şirketleri

çalışanları kurumlarıyla ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşabilmekte, duyuruları ve fırsatları izleyebilmekte, İnsan Kaynakları uygulamalarını her an

takip edebilmekte, güncel ve yararlı bilgilerden faydalanabilmektedir.