Bilkent Holding

İnsan Kaynakları Politikası

Bilkent Holding, nitelikli ve deneyimli insan kaynağı sayesinde iş süreçlerini etkin bir biçimde yürüterek verimliliğini ve kârlılığını sürdürülebilir kılmaktadır.

İnsan kaynakları politikasını Bilkent değerleri ışığında şekillendiren ve çalışanlarını kurumsal değerlerine ortak etmeyi temel öncelikleri arasında gören Bilkent Holding, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’ni geleceğe taşıyabilecek kişileri seçmeyi ve bu kişilerin iş dünyasının değişen koşullarına uyum sağlayabilmeleri için kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Nitelikli ve deneyimli insan kaynağını sürdürülebilir başarı çizgisinin en önemli bileşenleri arasında gören Bilkent Holding, insan kaynağına yönelik yatırımlarını kurumsal hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak benimsemektedir. Bilkent Holding, kuruluş amacı “eğitim düzeyi, bilimsel araştırma ve yayınları, kültür ve sanat faaliyetleriyle dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almak” olan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’ne destek sağlamak amacıyla Bilkent değerleriyle yetişmiş, aidiyet duygusu gelişmiş, eğitim ve yaşam standardı yükselmiş, katma değer yaratan, çağdaş bir insan kaynağı oluşturmak için faaliyetlerini kesintisiz bir biçimde sürdürmektedir.

Bilkent Değerleri Işığında Şekillenen İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları politikasını Bilkent değerleri ışığında şekillendiren Bilkent Holding, çalışanlarını kurumsal değerlerine ortak etmeyi temel öncelikleri arasında görmektedir. Bu doğrultuda, Holding ve şirketlerini ve dolayısıyla da İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’ni geleceğe taşıyabilecek kişileri seçmeyi ve bu kişilerin iş dünyasının değişen koşullarına uyum sağlayabilmeleri için kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Nitelikli İnsan Kaynakları Profili

Aralık 2018 tarihi itibarıyla Bilkent Holding’in bağlı şirketleriyle birlikte 25.803 çalışanı bulunmaktadır.

Şeffaf ve Liyakat Odaklı İşe Alım Süreci

Bilkent Holding’in işe alım sürecindeki ana felsefesi, açık pozisyon için en uygun ve yetenekli adayları istihdam etmek üzerine kuruludur. İşe alım sürecinde, iç adaylar ile şirket veya Holding veri tabanında daha önce başvurusu bulunan adaylar öncelikli konumdadır. Bu iki grup içerisinde pozisyonun görev tanımında belirtilen gereksinimlere uygun aday bulunmaması durumunda iş arama sitelerinde ve Bilkent Holding web sayfasında çıkılan ilanlar ile yeni adaylara ulaşılmaktadır.

Tüm başvurular, pozisyona ilişkin belirlenmiş kriterler çerçevesinde bir veya birkaç uygulamadan geçmektedir:
- Birebir veya Panel Mülakat,
- Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (Kişilik Envanteri, Genel Yetenek Testi, Yabancı Dil Sınavı, Sunum, Dış Değerlendirme Merkezi vb. birden çok uygulamayı kapsar.),
- Referans Araştırması.

Bu süreçte, geri bildirim gelişimin en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Bu nedenle işe alım sürecine dahil olmuş tüm adaylar, görüşme sonrasında İlk İzlenim Formu ile yaşadıkları deneyimi değerlendirmektedir. Bu değerlendirmelere göre süreç iyileştirme noktaları belirlenmekte, uygun bulunan aday ilgili şirket veya Holding bünyesinde yerleştirilmekte ve İşe Uyum Süreci’ne dahil edilmektedir.

Başarı Odaklı Performans Değerlendirmesi

Bilkent Holding Performans Değerlendirme Sistemi çerçevesinde çalışanların bireysel iş performanslarıyla birlikte kurum performansına yaptıkları katkı da ölçülmektedir. Söz konusu sistemde iş değerlendirme ve kademe yapısı, yetkinlik modelleri, kurumsal performans yönetimi sistemiyle ücret yönetim modelleri entegre bir biçimde ele alınmaktadır. Sistemin temel amacı Holding ve şirketlerinin vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda, kurum genelinde performans kültürü yaratacak ve üstün performansı destekleyerek kurumsal vizyonunun gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak modellerin oluşturulması olarak belirlenmiştir. Performans değerlendirmesinin çıktıları öncelikle terfi ve rotasyon mekanizmalarında kullanılmakta, bunun yanı sıra kişisel veya mesleki gelişim imkânı sağlayan eğitimlerle çalışanların ödüllendirilmesine de imkan tanınmaktadır.

Çalışanlara yönelik sürekli eğitim faaliyetlerini insan kaynağına ve Türkiye’ye yatırım olarak gören Bilkent Holding, kurum stratejileri ve yetenek yönetim süreci çıktıları kapsamında her yıl kişiye veya gruba özel gelişim planları hazırlamaktadır.

Kurumsal Hedefler Doğrultusunda Yetenek ve Kariyer Yönetimi

Kurum stratejileri doğrultusunda; doğru zamanda, doğru rollerde, doğru kişilerle çalışılmasını ve liderlik hattının sürekliliğini sağlamak Bilkent Holding Yetenek Yönetiminin temel amacı konumundadır. Bilkent Holding Yetenek Yönetimi Felsefesi potansiyel ve performansın farklı olduğu kabulü üzerine kuruludur. Bu kapsamda, yöneticilerinin iş performansındaki başarısı kadar kurum değerlerine uyum göstermesine, duygusal kabiliyet faktörleri ve rolü için belirlenmiş yönetsel yetkinlerinde de başarılı olmasına önem vermektedir.

Bu doğrultuda Bilkent Holding yöneticileri, gelişim ihtiyaçlarını belirlemek için 360 derece değerlendirme sistemi ile düzenli olarak ortak değerler, duygusal kabiliyet faktörleri ve yönetsel yetkinlikler üzerinden değerlendirilmektedir. Geri bildirim, sürecin en önemli aşaması konumundadır. Değerlendirme sonuçları üzerinden yöneticilere Yetenek ve Kariyer Yönetimi ekibi ile bir üst yöneticisi tarafından geri bildirim verilmekte, gelişim alanları üzerinden mutabakat sağlanmaktadır. Bilkent Holding ve bağlı şirketlerinde etik değerler çerçevesinde ayrım gözetilmeksizin tüm çalışanlara belirlenmiş kriterler doğrultusunda kariyer fırsatı sunmak Kariyer Yönetimi’nin temel amacı konumundadır. Büyük bir grup olmayı çalışanları için kariyer fırsatına çeviren Bilkent Holding, çalışanlarının yatay veya dikey pozisyonlarda kendi kariyerini belirleyebileceği sistemleri sunmaktadır.

Sürekli Gelişim Odaklı Eğitim Yönetimi

Çalışanlara yönelik sürekli eğitim faaliyetlerini insan kaynağına ve Türkiye’ye yatırım olarak gören Bilkent Holding, kurum stratejileri ve yetenek yönetim süreci çıktıları kapsamında her yıl kişiye veya gruba özel gelişim planları hazırlamaktadır. Bu gelişim planları Bilkent Öğrenme ve Geliştirme Merkezi tarafından hayata geçirilmektedir. Bilkent Öğrenme ve Geliştirme Merkezi; Bilkent Holding Ortak Değerleri, iş gereksinimleri ve stratejileriyle uyumlu bir şekilde çalışanların bütüncül olarak gelişimine odaklanmakta, kurumun vizyon ve misyonuna ulaşılması ve Bilkent’e özgü değerlerin yaşatılmasına destek olmak için tasarlanmış merkezi bir eğitim/öğretim fonksiyonudur. Eğitimler iç eğitmenler veya alanında uzman eğitmen ve eğitim firmaları ile gerçekleştirilmektedir. Tüm eğitim tedarikçileri eğitim sonrasında değerlendirilip başarıları sonraki tedarik süreçleri için kayıt altına alınmaktadır.

Kurumsal Bilinci Güçlendiren Etkin İletişim Kanalları

Bilkent Holding çalışanları yaptıkları işlerden elde edilen katma değerin bağlı oldukları İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’ne doğrudan kaynak yarattığı bilinciyle hareket etmektedir. Bu sayede İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğrencilerine öğrenim hayatları boyunca destek olmanın mutluluğunu ve gönül huzurunu taşımaktadırlar. Bu duygu, çalıştıkları kuruma olan aidiyet duygularını perçinlemekte ve uzun yıllar görev yapmaları için onlara motivasyon kaynağı olmaktadır. Kurum bilinci ve aidiyet duygusunun önemli bir insan kaynakları unsuru olduğu Bilkent Holding’de, katılımcı ve paylaşımcı bir yöntemle çalışanların şirket iş süreçleri hakkındaki fikir ve önerileri alınmaktadır. Dönemsel olarak gerçekleştirilen çalışan memnuniyeti anketleri sayesinde çalışanlardan alınan geri bildirim sonucunda çeşitli iş süreçlerinde verimliliği artırmaya yönelik düzeltici ve iyileştirici çalışmaların planlanması ve hayata geçirilmesine imkân tanınmaktadır. Bilkent Holding çalışanlarına daha etkin bir iletişim ortamı sunmak ve ihtiyaç duyulan tüm kurumsal bilgilerin toplanarak her an erişime açık olmasını sağlamak amacıyla Bilkent Holding iç iletişim portalı oluşturulmuştur. Portal sayesinde tüm Bilkent Holding ve şirketleri çalışanları kurumlarıyla ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşabilmekte, duyuruları ve fırsatları izleyebilmekte, İnsan Kaynakları uygulamalarını her an takip edebilmekte, güncel ve yararlı bilgilerden faydalanabilmektedir.