Risk yönetimi değişik coğrafyalarda ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren Bilkent
Holding şirketlerinin karar alma süreçlerinde vazgeçilmez bir konuma sahiptir.
Risk Yönetimi

Günümüzde kurumsal yönetiminin başlıca unsurlarından biri şeffaflık ilkesidir. Şeffaflığın öncelikli göstergesi ise sağlam ve doğru işleyen risk yönetimi ve denetim mekanizmalarının varlığıdır.

Operasyonlarını bu bilinçle yönlendiren Bilkent Holding, risk yönetiminde, faaliyet gösterdiği alanlardaki potansiyel riskleri yönetmeyi, izlemeyi ve kurumun stratejileriyle iş süreçleri arasında denge sağlamayı temel hedef olarak benimsemektedir. Risk yönetimi değişik coğrafyalarda ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren Holding şirketlerinin karar alma süreçlerinde vazgeçilmez bir konuma sahiptir. Holding ve bağlı şirketlerinin sürekli ve sistematik olarak uyguladığı risk yönetim politikaları, finansal risklerin yanı sıra stratejik, operasyonel ve dışsal riskleri de kapsayacak biçimde tanımlanmaktadır.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizmaları

Bilkent Holding'de, risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmaları Holding yönetiminin sorumluluğunda ve kontrolündedir. Holding genelinde kabul edilen sürdürülebilir büyüme ve kurumsallaşma hedeflerine ulaşmak için Yönetim Kurulu'nun belirlediği stratejiler doğrultusunda risklerin etkin bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi, yönetilmesi ve bu çerçevede öneriler geliştirilmesi için çalışmalar kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

Yönetime riskle ilgili konularda güvence vermek ve danışmanlık yapmak amacıyla kurulan İç Denetim Departmanı, konularında uzman profesyoneller tarafından yönetilmekte ve hazırladığı raporları doğrudan Denetim Komitesi'ne sunmaktadır.

İç Denetim Departmanı, Bilkent Holding'in hedefleri ve faaliyetleri doğrultusunda ve geleceğe yönelik öngörüleri de dikkate alarak uluslararası iç denetim standartları çerçevesinde iç denetim uygulamalarının kapsamını belirlemektedir. Departman, her yeni mali yıl için risk temelinde hazırladığı denetim planıyla Holding'in risk yönetim ve iç kontrol sistemlerini, aşağıda sıralanan hedeflere ulaşılması için düzenli olarak gözden geçirmekte ve elde ettiği verileri Denetim Komitesi ve Holding yönetimine raporlamaktadır.

  • Finansal ve operasyonel bilgilerin doğruluğu ve güvenirliği
  • Operasyonların etkinliği ve verimliliği
  • Holding varlıklarının korunması
  • İlgili kanun, düzenleme ve sözleşmelere uyum

İç Denetim Departmanı ayrıca, Holding'in teknolojik altyapısından en üst seviyede faydalanılmasını da hedeflemekte, denetimde kullanılacak veya genel kontrol süreçlerini geliştirecek verilere erişebilmek için Bilgi Teknolojileri Departmanı ile ortak çalışmaktadır.
Daha fazla bilgi için
Vizyon, Misyon